Bestuur

Corette Beentjes - Voorzitter verenigingszaken
Friso van Kats - Voorzitter hockeyzaken
Daniël Zouteriks - Secretaris
Menno Corporaal - Penningmeester
Gwen Tonino - Hockeyzaken
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin en gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten en wetgeving en het mede door de ALV bepaalde verenigingsbeleid.


Voorzitter
 • algemene leiding vereniging
 • leiden bestuursvergaderingen
 • in- en externe vertegenwoordiging van MHV
 • in- en extern netwerken
 • visiebepaling met bestuur, commissies en leden
 • initiëren en zorgdragen voor goede taakverdeling
 • stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken
 • afsluiten overeenkomsten
 • stimuleren en vormgeven ledenwerving en -behoud
 • voortgang beleid/uitvoering
 • personeelsbeleid
 • sportiviteit en respect

 • Secretaris
 • organisatie bestuurs- en ledenvergaderingen (plannen, uitnodigen, voorbereiden, vastleggen)
 • eerste aanspreekpunt voor leden/externen
 • postverwerking
 • bewaken en beheren informatiestromen naar derden (gemeente, KNHB etc.)
 • archiefopbouw/-beheer (inclusief e-mail)
 • kalender/agenda MHV
 • werving Vrijwilligers
 • verzekeringen
 • reserveren/verhuur velden
 • arbitrage (tijdelijk)

 • Penningmeester
 • contributies innen
 • begroting opstellen
  • jaarbegroting
  • meerjarenplanning opstellen
  • voeren financiële administratie
  • voeren adequate boekhouding
  • controleren kasstromen
  • budgettering commissies
  • activiteitenbegrotingen commissies controleren
  • opstellen financiële (jaar)overzichten
  • uitgifte doen/inkomsten genereren
  • declaraties checken en uitbetalen
  • rekeningen checken en uitbetalen
  • inkomsten binnenhalen/controleren/registreren
  • contractbeheer

  Bestuurslid Hockeyzaken
 • aansturen/coördineren/stimuleren alle hockeytechnische zaken
  • indeling/selectie teams
  • technische invulling
  • trainers/trainingen
  • coaches
  • wedstrijdsecretariaat
  • zaalhockey
  • tulpencursus
  • tuchtcommissie
  • coördinatie commissies
  • stimuleren en bewaken beleidsvorming/-implementatie commissies
  • coördinatie budgettering commissies
  • controleren en (aan)sturen activiteiten
  • bijhouden relevant KNHB beleid en vertalen naar MHV beleid
  • seniorenlijn
  • juniorenlijn
  • jongste jeugd

  Statuten, Huishoudelijk Reglement en beleid MHV Maarssen
  Het beleid van MHV, met de daarbij behorende doelstellingen, wordt elk jaar door het bestuur op de ALV gepresenteerd. Je kunt de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleid inzien via Mijn MHV -> Beleid en Documenten.

  Contactgegevens van bestuurs- en commissieleden zijn te vinden op de pagina 'Commissies'.