Zo doen we dat op MHV

We blijven het op MHV aanhouden van groot belang vinden dat we ons als leden, ouders en overige toeschouwers sportief en gastvrij gedragen richting elkaar en onze bezoekers.

Dat brengt een aantal vormen van gedrag met zich mee die we gelukkig bij veel van onze leden en hun ouders terug herkennen maar soms vergeten mensen het ‘even’. Daarom een verzoek aan alle leden, ouders en teambegeleiders om de volgende zaken in de tweede helft van dit fantastische seizoen in acht te nemen.

Steun onze scheidsrechters

Het gebeurt helaas ook op MHV nog te regelmatig dat teambegeleiders, spelers of ouders van bezoekende teams of zelfs onze eigen teams beledigende teksten roepen richting de scheidsrechters.

We vragen iedereen zich nogmaals te realiseren dat dit allemaal vrijwilligers zijn die ervoor zorgen dat deze wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Niemand is perfect, iedereen maakt wel eens een foutje. En als we eerlijk zijn, bepaalt de scheidsrechter bijna nooit de uitslag. De wijze waarop teams spelen, bepaalt deze.

Geef als MHV leden en toeschouwers aanhoudend het goede voorbeeld en respecteer en steun onze scheidsrechters!

Bedanken

We bedanken als MHV spelers en begeleiders altijd de scheidsrechters. Dit geldt zowel bij thuis als uitwedstrijden.
Daarna drinken we met onze tegenstanders op MHV een drankje. Een drankje waartoe we hen nadrukkelijk uitnodigen. Dat hoort bij hockey en onze vereniging en onderscheid ons in positieve zin.

Vertegenwoordiging van MHV – thuis en uit

Je vertegenwoordigd te allen tijd MHV, ook bij andere clubs – laten we ons daar ook gedragen. De afspraken die we op MHV met elkaar maken gelden (minimaal) ook op andere clubs. Laten we met elkaar met ons gedrag ervoor zorgen dat we de naam van MHV aanhoudend hoog houden in onze hockeyregio(‘s).

Rookvrij

MHV is al jaren een rookvrije club. Op elk moment en voor iedereen. En dat moeten we blijven. Wil je perse een sigaretje roken? Dat kan alleen nog dit seizoen achter ons clubhuis in de daartoe geplaatste rook-dugouts. Op geen enkele andere plek is roken toegestaan.  Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. Ook niet later op de middag of avond. MHV is rookvrij en moet en wil graag rookvrij blijven. Houd daar svp als roker rekening mee en wijs elkaar hierop. Let op: vanaf augustus 2024 is MHV geheel rookvrij en zal de plek achter het clubhuis ook niet meer toegestaan zijn.

Help MHV netjes te houden

MHV staat er in de regio altijd ‘mooi’ op: velden liggen er goed bij en ons terrein en clubhuis zijn opgeruimd en schoon. Help ons als spelers en toeschouwers dat zo te houden: ruim je spullen op – help MHV netjes te houden. En spreek elkaar hier ook op een nette manier op aan.
Heb je gratis limonade gedronken met je tegenstander en je eigen team? Help ons personeel achter de bar een beetje en breng de limonade-kannen en ongebruikte bekers terug en gooi de gebruikte bekers in een van de vele kilo’s op het terrein.

Praktisch

Hoewel de MHV nieuwsbrief door velen wordt gelezen, zullen een aantal spelers dit toch niet meekrijgen. Aan teammanagers en coaches daarom het verzoek om dit in jullie teams bespreekbaar te maken voorafgaand aan de eerstvolgende (competitie)wedstrijd.  

Met sportieve groet,

Namens al onze vrijwilligers, bezoekers en leden

Veilig sportklimaat MHV Maarssen

MHV Maarssen wil een breder preventief beleid voeren, zodat de vereniging ook in de toekomst een sociale, vertrouwde en veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan blijven bieden, waarin leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. 

Het beleid bevat (voorlopig) de volgende maatregelen:

1. Gedragscode > het opstellen van omgangsregels
2. Aannamebeleid > het opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid
3. Hockeyvereniging MHV Maarssen heeft een vertrouwenspersoon

1. Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden.
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:
A. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.
B. Ee omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze Gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1A. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en -relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
• De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
• De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
• Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van MHV Maarssen.
• De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
• In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde ge¬dragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon van MHV Maarssen.

1B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
• Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen kan worden ervaren;
• en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, trainer-speler, coach-speler e.d.);
• en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan onder andere uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk en betaald werk met minderjarigen en het opnemen van persoonsgegevens in een centraal register op te slaan.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur vermoed dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

2. Aannamebeleid

Hockeyvereniging MHV heeft een aannamebeleid [treed in werking zodra aanvraagprocedure VOG en VOT gereed zijn].

Dit aannamebeleid bestaat uit de volgende onderdelen:
• Bij de start van de werkzaamheden houdt het verantwoordelijke bestuurslid, Hockey Technisch Kader of Hockey Organisatorisch Kader een kennismakingsgesprek;
• Referenties worden nagegaan bij de vereniging(en) waar de begeleider/vrijwilliger vandaan komt;
• Een (Verklaring Omtrent Gedrag) VOG wordt aangevraagd (en elke 3-5 jaar opnieuw aangevraagd);
• Een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht KNHB) wordt ondertekend indien de persoon in kwestie niet lid is van MHV Maarssen en daarmee automatisch onder het KNHB tuchtrecht valt;
• Maak de begeleider/vrijwilliger bekend met de gedragscode en laat deze code ondertekenen.

3. Hockeyvereniging MHV heeft een vertrouwenspersoonGedragscode MHV Maarssen

MHV Maarssen - december 2017

MHV Maarssen is een familieclub met ambities
MHV is een gastvrije, groeiende hockeyclub met een open cultuur gedragen door vrijwilligers, waar plezier, prestatie en ontwikkeling voor alle leden in een veilige omgeving centraal staan.

Kernwaarden:
 
Zo doen we dat op MHV:
We sporten met elkaar
We zijn sportief
Een winnaar kan ook tegen zijn verlies
Gezelligheid en prestatie gaan hand in hand
Wij waarderen een ieders inzet

Dat houden we graag zo, voor iedereen. Daarom vinden we sportiviteit, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. We spreken op MHV Maarssen niet over, maar wel met elkaar. We gaan uit van vertrouwen in omgang met elkaar. Er is plaats voor individueel plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren.

Om dit clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen de gedragscode vormen: "Zo doen we dat…”.  Deze code maakt duidelijk welk gedrag wij graag op en om het hockeyveld terugzien en hoe we – indien noodzakelijk – er mee om gaan indien van de code wordt afgeweken.

De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij MHV Maarssen een rol vervullen. Neem de tijd om de code te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op aan te spreken. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis blijft voelen.

Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder zijn verantwoordelijkheid (evt. gedelegeerd naar commissies en/of coördinatoren).

"Zo doen we dat… ”  

 • Respect voor elkaar
De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels van het spel. Op onze club werkt het niet anders. Zonder het idee te hebben volledig te kunnen zijn, schetsen we hieronder welk gedrag wij als passend zien op MHV Maarssen.

 • Ieder clublid of iedere bezoeker
Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis én bij de clubs waar je te gast bent; Kom je afspraken na tijdens wedstrijden, op de training, als je moet fluiten etc. Schelden, vloeken, pesten, bedreigend of ander fout gedrag wordt niet getolereerd. Alcohol onder de 18 jaar is verboden, evenals deelname aan wedstrijden en trainingen onder invloed. Drugsgebruik of het verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Roken is niet toegestaan op de velden, in de kleedkamers en in het clubhuis. 

 • Team
Wees een team, samen met je coach(es), teammanager en je trainer(s). Sluit geen teamgenoten buiten en waardeer ieders positieve kanten. Zorg voor een open sfeer waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag en waarin je elkaar kunt stimuleren. Dus voor ieder team geldt:
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen niet uit
  • We respecteren onszelf en anderen
  • We winnen samen en we verliezen samen

 • Coach en trainer
Maak duidelijke afspraken en houd jezelf èn de teamleden daar aan. Geef een ieder aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig. Draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en prettige houding. Coach positief en heb veel aandacht voor spelvreugde. Accepteer geen onsportief of ander fout gedrag. Wees bij een thuiswedstrijd gastvrij naar de tegenpartij.

 • Langs de lijn (supporter, ouders etc)
Houd het fijn langs de lijn! Moedig op een positieve manier aan, respecteer beslissingen van de scheidsrechter, onthoud je tijdens de wedstrijden van (hoorbaar) commentaar op tegenstander, scheidsrechter, speler of coach.

 • Scheidsrechter
Wees de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Blijf onpartijdig. Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat op een fatsoenlijke manier. Stimuleer fair play.

 • Respect voor ieders taak en functie
Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie, houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die het op dat moment voor het zeggen hebben. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kan je hier altijd via de daartoe geëigende wegen op terugkomen.

 • Wedstrijd en trainingen
In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen; de teamspelers respecteren zijn/haar beslissing en ook de mensen langs de lijn onthouden zich van commentaar! Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan en is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

 • Respect voor je omgeving
Het clubhuis en de velden zijn van ons allemaal. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer!
Dus:
  • Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen.
  • Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen.
  • Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de wedstrijdtafel of naar het clubhuis.
  • Auto’s en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken.
  • Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is.

 • In geval van nood
In geval van meningsverschillen of conflicten ga je in onderstaande volgorde met elkaar het gesprek aan.
 1. Rechtstreeks met elkaar: trainer/coach/manager/vrijwilliger/speler/ouder…
 2. Met het Hockey Technisch/Organisatorisch Kader
 3. Met de Technisch Manager van MHV
 4. Met het Bestuur van MHV

Escalatie naar het volgende niveau kan slechts plaatsvinden als er gesproken is met het voorgaande niveau.


Dit document zal continu onderhevig zijn aan verandering; daar waar wijzigingen noodzakelijk of passend zijn, zullen deze worden doorgevoerd in de gedragscode.


----------------------------------------------------------------------------------------


Protocol Sociale Media MHV Maarssen

MHV Maarssen – december 2017

Inleiding
Social media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op MHV Maarssen. Social media kan een goede bijdrage leveren aan de professionalisering van de sport en het delen van plezier en prestaties in de sport. Het gebruik van social media levert ook vragen op.  Uitganspunt is dat leden van MHV Maarssen en andere bij MHV Maarssen betrokken mensen zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan.  Het digitale gedrag op social media wijkt in basis namelijk niet af van het real life gedrag op MHV Maarssen zoals omschreven in de gedragscode.

MHV Maarssen vertrouwt erop dat haar spelers, trainers, coaches, managers, vrijwilligers, ouders, medewerkers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij MHV Maarssen betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik van social media op gang te brengen en te houden en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied.

Uitgangspunten
 1. MHV Maarssen onderkent het belang van sociale media;
 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig hockeyklimaat;
 3. Dit protocol bevordert dat iedereen op social media communiceert in het verlengde van de missie en visie van MHV Maarssen en de reguliere fatsoensnormen en gedragscode. In de regel betekent dit dat we respect voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
 4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van MHV Maarssen en van een ieder die betrokken is bij de vereniging;
 5. Het protocol biedt leden en andere bij MHV Maarssen betrokken mensen bescherming tegen mogelijke negatieve gevolgen van de social media.

Doelgroep en reikwijdte
 1. Dit protocol is bedoeld voor alle leden en andere bij MHV betrokken mensen (dat wil zeggen spelers, trainers, coaches, managers, vrijwilligers, ouders, medewerkers…);
 2. Dit protocol heeft betrekking op vereniging gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen de vereniging, werk en prive´.

Sociale media op MHV Maarssen
 1. Vertrouwelijke of persoonlijke informatie over anderen wordt niet gedeeld via social media.
 2. Zorg dat je een ander niet schaadt door het delen van informatie op social media;
 3. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op de social media;
 4. Wees je ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht;
 5. Zet geen foto-, film- en geluidsopnamen van hockey gerelateerde situaties op de social media tenzij hier toestemming voor is gegeven door betrokkenen;
 6. Neem de fatsoensnormen in acht (bijv zaken als mensen pesten, kwetsen, bedriegen, zwartmaken of anderszins beschadigen).

Sancties en gevolgen
 1. Afhankelijk van de ernst van de overschrijdingen en de gevolgen daarvan worden maatregelen genomen welke kunnen variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en overige sancties zoals opgenomen in de statuten van MHV Maarssen;
 2. In geval van strafrechtelijke overtredingen of misdragingen, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Alcoholbeleid MHV Maarssen
Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. De overheid hanteert deze leeftijdsgrens omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. De gemeente Stichtse Vecht controleert of verenigingen zich aan de drank- en horecawet houden. MHV krijgt boetes wanneer er toch alcohol verkocht wordt aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. In het ergste geval kan het MHV zelfs haar horecavergunning kosten. Tenslotte kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zie voor meer informatie www.nix18.nl Wat betekent dit in praktijk voor leden van MHV?
• Dat betekent dat er in ons clubhuis geen alcohol verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.
• Wie onder de 18 is, mag ook geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten.
• Bij MHV wordt geen alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
• De barmedewerkers vragen bij twijfel om een ID
• Het zelf meenemen van alcoholische dranken naar MHV is niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
• Een persoon boven de 18 mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
• Op momenten waarop meer dan 75% van de aanwezigen in het clubhuis onder de 18 is, wordt er geen alcohol geschonken.
• Tijdens Openingsuren van de BSO wordt er geen alcohol geschonken.
• Op de volgende dagen en tijden mag op MHV alcohol worden geschonken, met inachtneming van al hetgeen hiervoor gesteld:
o Ma vanaf 18:30 uur
o Di vanaf 18:30 uur
o Wo vanaf 16:00
o Do vanaf 18:30 uur
o Vr vanaf 16:00 uur
o Za vanaf 16:00 uur
o Zo gehele dag (met uitzondering van de Zondag Jeugdhockey Competitie zondagen; in dat geval na 12.00 uur)
• Met de barmanager wordt periodiek de naleving van de Drank- en Horecawet besproken.
• Indien een jeugdlid onder de 18 jaar wordt betrapt op het drinken van alcohol op MHV, zal hij/zij naar de tuchtcommissie worden gestuurd door het bestuur. De mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd staan onderaan dit document beschreven.

We gaan bij het handhaven van deze wet uit van begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers.
Een verantwoord alcoholbeleid handhaven wij namelijk niet alleen, dat doen we met z'n allen. Want zo doen we dat bij MHV!
Jeugdfeesten en toernooien (> 12 jaar)
Vanaf 1-3-2016 geldt, naast het huidige Alcoholbeleid van MHV Maarssen het volgende rondom jeugdfeesten en toernooien voor leden van 12 jaar en ouder:
• Er zijn minimaal 4 ouders de gehele avond aanwezig voor toezicht. Zijn de ouders niet 1 week vooraf bekend en op de avond zelf niet aanwezig, zal het feest geen doorgang vinden.
• Er zijn minimaal 2 vertegenwoordigers van MHV aanwezig.
• Geen van de begeleiders noch organiserende commissieleden drinken ten tijde van de activiteit op het terrein van MHV.
• Geen van de organiserende commissieleden drinkt voorafgaand aan het feest of toernooi.
• Er vindt vooraf controle van jassen en tassen plaats.
• Daarnaast zal MHV de bezoekers bij twijfel laten blazen bij het betreden van de accommodatie.
• Tijdens toernooien en feesten wordt door eventueel ingehuurde beveiligingsmedewerkers en activiteitencommissie scherp toegezien op alcoholgebruik en zal er bij misbruik ingegrepen worden.
• Tijdens feesten geldt: eénmaal binnen is binnen. Even een luchtje scheppen kan en mag alleen plaatsvinden in een afgebakend gebied. Komt men daarbuiten dan zal er geen toegang meer worden verstrekt.
• Voor alle jeugdfeesten geldt dat er geen alcohol zal worden geschonken
• Heeft een lid gedronken en blijkt dit uit de blaastest of gedrag tijdens de activiteit, dan worden ouders van het desbetreffende MHV lid gebeld die hun kinderen persoonlijk moeten komen ophalen.
• Indien er drank mee het terrein van MHV op wordt genomen, worden ouders van het MHV lid gebeld die hun kinderen persoonlijk moeten komen ophalen.
• Indien introducees van leden zich niet aan deze regels houden, zullen de leden hierop aangesproken worden.
• Degene die zich niet aan deze regels houden zullen in het bijzijn van hun ouders middels een persoonlijk gesprek met het Bestuur een sanctie opgelegd krijgen.

Sancties
De volgende sancties zijn te allen tijde (ongeacht moment en gelegenheid waarop overtreding plaats heeft gevonden) van toepassing:
• Schorsing van minimaal 2 weken trainingen en 2 aaneensluitende competitie wedstrijden; én
• Een taakstraf van 4 uur op de club (bijvoorbeeld schoonmaken clubhuis)
Indien een lid van MHV meer dan 2 keer een sanctie in verband met het overtreden van het overtreden van het alcoholbeleid heeft opgelegd gekregen, kan het Bestuur royement van het desbetreffend lid overwegen.