Rechtsvorm, statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Maarssense Hockey Vereniging ‘Maarssen’. KvK-Utrecht nr. 40477852, NL18RABO0340146818

De vereniging is opgericht op 28 januari 1972 en koninklijk goedgekeurd op 10 juni 1974.

Statuten
De statuten die aan de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2003 voorgelegd zijn ter goedkeuring voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, zoals omschreven in het nieuwe BW.

Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk Reglement door in te loggen op Mijn MHV en vervolgens te kiezen voor 'Club' en dan 'Documenten'. U vindt daar tevens jaarverslagen, notulen en presentaties zoals die tijdens de Algemene Ledenvergaderingen worden gepresenteerd.

De vereniging maakt een forse groei door en dit noodzaakt tot een structurele aanpak van de organisatie van de vereniging. Een beleidsplan legt de basis voor continuïteit en professionalisering van de vereniging. Overzicht en samenhang is genoodzaakt in de structuur en het beleid van de vereniging, zodanig dat elkaar opvolgende bestuurs- en commissieleden en andere vrijwilligers weten welke visie de vereniging heeft.

Het toenemende aantal vrijwilligers wat nodig is om op wekelijkse basis ons geliefde hockeyspel te kunnen beoefenen is georganiseerd door een bestuur ondersteund door een uitgebreide commissiestructuur. De commissies rapporteren aan één van de bestuursleden die het beleid van de vereniging bepalen samen met de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin om, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern alles goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten en wetgeving en het mede door de ALV bepaalde verenigingsbeleid. Zie de pagina 'Bestuur' voor een taakoverzicht.