Contributie

De contributie wordt jaarlijks definitief vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in september.


Het contributiebedrag zal door de penningmeester worden geïncasseerd, hierbij zijn twee termijnen mogelijk.


Het lidmaatschap van MHV Maarssen wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Voor wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, geldt dat bij lid worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd is. Bij lid worden na 1 januari van het lopende verenigingsjaar is pro rato contributie verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, volgt geen teruggave van contributie. MHV Maarssen draagt niet het risico van blessures.


Oud-leden die zich binnen drie jaar opnieuw als lid aanmelden, zijn géén entreegeld verschuldigd. Voor studententeams die zich als een volledig team aanmelden is er een korting op de entreegelden mogelijk. De peildatum voor de ondergenoemde leeftijdsgrenzen is 1 oktober.


Contributie seizoen 2021-2022:


leeftijdscategorie contributie entreegeld
Seniorlid > 23 jaar € 345 € 50
Seniorlid 18 t/m 22 jaar € 330 € 0
Junioren A 16-17 jaar € 330 € 100
Junioren B 14-15 jaar € 330 € 100
Junioren C 12-13 jaar € 320 € 100
Junioren D 10-11 jaar € 320 € 100
Junioren E 8-9 jaar € 275 € 100
Junioren F 6-7 jaar / Benjamins € 230 € 100
Trainingslid € 225 € 50
Trainingslid+ € 275 € 50
Trimhockeylid € 205 € 50
Algemeen lid € 65 € 0
Maximale gezinscontributie € 1.100 n.v.t.

Toeslag voor
Zaalhockey (indien deelname) € 67,50 € 25


De maximale gezinscontributie geldt voor de reguliere contributie. Entreegelden en zaalhockey vallen buiten de maximale gezinscontributie.


De mogelijkheid bestaat dat leden -na goedkeuring door de ALV- een vergoeding in rekening wordt gebracht ter dekking van extra kosten.


Ereleden en leden van verdienste kennen geen aparte contributiestatus en worden, indien zij spelend lid zijn, ingedeeld in één van de categorieën uit bovenstaande tabel.


Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u bij voorkeur een e-mail sturen aan [email protected].


Debiteurenbeleid MHV Maarssen


Indien een lid de contributie (deels) niet betaalt, betaalde contributie storneert of innen van contributie niet mogelijk is gebleken, ontvangt het lid één of meerdere herinneringen en aanmaningen. Indien hierna nog steeds niet wordt betaald, zal MHV Maarssen een incassotraject starten bij een extern incassobureau.


Indien desondanks op 1 maart van een lopend seizoen de contributie nog steeds niet is betaald en niet op eigen initiatief van het lid een betalingsregeling is getroffen, zal het lid in kwestie per direct worden geschorst als lid.


Dit betekent dat hij of zij vanaf dat moment niet meer speelgerechtigd is en daarmee ook niet meer verzekerd is onder de verzekeringen van de KNHB.

 

Op het moment dat er wordt betaald, is het lid direct weer speelgerechtigd.


Opzeggen lidmaatschap


Wil je volgend jaar niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Stuur vóór 1 mei, maar liefst zo snel mogelijk i.v.m. de teamindeling voor het volgend seizoen, een e-mail of brief aan de ledenadministratie ([email protected]). 

Je opzegging wordt per mail of brief bevestigd en is daarmee definitief.


UITSTEL?


Weet je nog niet zeker of je wel of niet lid wil blijven van MHV Maarssen, bijvoorbeeld door studie of verhuizing, dan is het mogelijk om uitstel tot 1 juli aan te vragen. Ook hierbij geldt dat dit vóór 1 mei doorgegeven moet zijn aan de ledenadministratie.


Te late opzegging heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zal zijn. Daarom adviseren wij de opzegdatum strikt te volgen.


Mededelingen aan je coach of trainer, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, gelden nooit als een officiële opzegging!